อำนาจหน้าที่

  

                           อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด   

 

1.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวงแรงงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่จังหวัด

 

 

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

 

 

3.  ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 

4.  ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย