หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2559 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

 

            เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประวิทย์  เคียงผล) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  เพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และผู้แทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เข้าร่วมประชุม

 

               

 

 

                

 

                

 

                

 

                                                  **********************