Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นหน่วยงานประสานและบูรณาการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ (Mission)

1.  เป็นศูนย์ข้อมูล  ด้านแรงงานของจังหวัดลำพูน

2.  ประสานแผนและบูรณาการแผนด้านแรงงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

4.  บริการประชาชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยาภาพคน 

 

 

11
TOP