Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

เอกสารเผยแพร่

 
เอกสารเผยแพร่
O1

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จ.ลำพูน 

O2

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลำพูน 

O3

แผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

O4

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

05 ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดลำพูน 
06 คำประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพู ร่วมกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2565 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

19
TOP