Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดลำพูน

ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดลำพูน

        

      บริการด้านแรงงานสำหรับผู้ที่กำลังหางาน

      อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

      กฎหมายแรงงาน

      Mobile Application (SMART LABOUR)

     การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                                   

     เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงงาน

     (หน่วยงานภายนอก) 

           ธนาคารแห่งประเทศไทย

           ตลาดงานคนพิการ

          ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม

            (สายงานแรงงาน) 

         

       ข้อมูลสถิติจังหวัดลำพูน/แรงงานนอกระบบ

       การลงทุนด้านอุตสาหกรรม

       ดัชนีราคาผู้บริโภค

       ภาวะเศรษฐกิจการคลัง

      ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

      สถานการณ์แรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

      ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ 

      ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

      ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน

      E-Labour บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

เครื่องมือสำหรับชาวแรงงาน
 
         
 

คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล 

 

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 

ไตรมาส 4/2559 รายปี 2560 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/25602_0.png

TOP