Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

เอกสารเผยแพร่

เอกสารการเผยแพร่ 

 •  ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน 
 •  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน 
 •  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน
 • รายงานประจำปี 

 

 

 

 • ทำเนียบอสร.
 •  ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน 
 •  
 •  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน 
 •  
 •  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน
 • รายงานประจำปี 

 

 

 

TOP