Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

คณทำงานการตรวจคัดกรอง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้แทนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ผู้แทนกอ.รมน.จว. ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหัวดลำพูน ออกตรวจบูรณาการคัดกรองสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 แห่ง มีแรงงานได้รับการตรวจและคัดกรองเบื้องต้นเป็นแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 18 คน เป็นคนไทย 5 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 13 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้าย การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยทีมตรวจบูรณาการฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อคดีแรงงานบังคับผ่านกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NationalReferral Mechanism : NRM)

TOP