Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงาน ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566-2570)

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ และยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยมีนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน , นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน, นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน, ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

           

TOP