Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (ศปคร.จว.) ประจำเดือนธันวาคม 2563

pll_content_description

              วันนี้ (24 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (ศปคร.จว.) ที่ประชุมรับทราบ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , ผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงแรงงาน , บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน , ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน, สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน , ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ,แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน ในการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ , รายงานปัญหาความขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในฤดูเก็บเกี่ยวลำไย  และพิจารณาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม  2  ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง  อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน

TOP