Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนา คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2563

pll_content_description

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09 .00 น.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฏระเบียบและข้อบังคับอื่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในการนี้ นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลางกลางจังหวัดลำพูน

       ในวันเดียวกัน แรงงานจังหวัดลำพูน ได้นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

TOP