Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/แรงงานต่างด้าว และกำชับให้สถานประกอบการ/นายจ้างไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี

pll_content_description

      

         วันนี้ (25 ธ.ค.63)  เวลา 09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการทีมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  โดยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกัน โควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/แรงงานต่างด้าว กำชับให้สถานประกอบการ/นายจ้างไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี สอบถามถึงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้ง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจตามประกาศกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนแจกเอกสารประชาสัมพันธ์สื่อ  3 ภาษาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีการป้องกัน COVID – 19 ด้วยตนเอง

TOP