Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อตรวจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 9  เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการหรือโรงงานที่จัดให้มีโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด การจัดให้มีรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และสถานที่พักชั่วคราวของแรงงานตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ซึ่งชุดปฏิบัติการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จว.ลำพูน  ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด  19  ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ประกอบกิจการอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที เลขที่ 177 ม.11 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ เลขที่ 89 หมู่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

   

 

 

 

 

TOP