Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อตรวจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

pll_content_description

วันอังคารที่ 14   เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการหรือโรงงานที่จัดให้มีโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด การจัดให้มีรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และสถานที่พักชั่วคราวของแรงงานตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ซึ่งชุดปฏิบัติการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จว.ลำพูน  ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด  19  ณ บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด  ประกอบกิจการผลิต  ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก ลูกจ้าง 800 คน เลขที่ 299  ม.10  ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน และบริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์  จำกัด ประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ลูกจ้าง 200 คน  เลขที่ 319 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง  ต.อุโมงค์  อ.เมือง จ.ลำพูน

 

TOP