Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อตรวจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

pll_content_description

         วันอังคารที่   21   เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน นำโดยนายแพทย์ สุริยพงณช์  สุริยะพงฑากุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการหรือโรงงานที่จัดให้มีโรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด การจัดให้มีรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และสถานที่พักชั่วคราวของแรงงานตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ซึ่งชุดปฏิบัติการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และกอ.รมน.จว.ลำพูน  ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด  19  ณ บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาลำพูน ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ เลขที่ 99  ม.11  ถนนเชียงใหม่ –ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  และบริษัทโกลคอนดา  เอเชีย  จำกัด ประกอบกิจการคัดขนาด อบสี บรรจุถุง  และห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร เลขที่ 154 หมู่ 5  ต.หนองหนาม  อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน

 

 

TOP