Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อตรวจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

pll_content_description

        วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ณ บริษัท เบบี้บีเบฟเวอเรจ จำกัด เลขที่ 222 หมู่ 10 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน และบริษัท บี.บี เบเกอรี่ จำกัด เลขที่ 222/2 หมู่ 10 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน ประกอบกิจการผลิตอาหาร (ขนมปังผึ้งน้อย) โดยทั้ง 2 แห่ง มีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างภายในโรงอาหาร /เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนได้มอบชุดเครื่องนอนสำหรับทารกให้แก่ครอบครัวของพนักงานที่คลอดบุตรด้วย
         สำหรับชุดปฏิบัติการออกตรวจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จว.ลำพูน มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

  

TOP