Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ แรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน

pll_content_description

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน ครั่งที่ 1/2564 ที่ประชุมรับทราบคำสั่งจังหวัดลำพูนที่ 430/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน (ภาคประชาชน) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน (ภาคประชาชน) สรุปสถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน แนวทางการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน และพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  (Action Plan)  ประจำปี  2565 จังหวัดลำพูน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563-2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนองค์กร /กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

TOP