Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

        วันที่ 17 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีนางวรัญญา เธียรวิวรรธน์ ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน (ภาคประชาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน (ภาคประชาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ….. และพิจารณาแผนงานกิจกรรม/โครงการของแรงงานนอกระบบ(ภาคประชาชน) บรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566-2570 เพื่อนำร่างแผนดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานแรงงานนอกระบบของจังหวัดลำพูน เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูนต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

 

TOP