Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบสถานการณ์แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดลำพูน แนวทางการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน และพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ พ.ศ.2566-2570 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร /กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

 

 

TOP