Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)

pll_content_description

         วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566-2570) และทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านแรงงานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน(SWOT) โดยมีนายมนัสพร  ภมรบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

            

TOP