Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

pll_content_description

       เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 70 คน

   ผลการตรวจสอบแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้ง 70 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ผลการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 เบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งได้ ได้กำชับให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

  

TOP