Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนออกประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) ให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน
ออกประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
(
Co-payment) ให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

     สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างผู้จบการศึกษาใหม่ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 หรือจบในปี พ.ศ.2563 ในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราเงินเดือนที่จ้างตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/คน/เดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน

  

TOP