Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564

pll_content_description

       

  (วันนี้ 6 ม.ค.64) นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ ผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่         อำเภอทุ่งหัวช้าง และตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ได้สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ใน 4 หมู่บ้าน    โดยมี นายวิรัตน์  เงินต๊ะ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทุ่งหัวช้าง และคุณพิชญะ สุยะมัน อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลก้อ    เป็นผู้ประสานงาน

TOP