Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564

pll_content_description

            (วันนี้ 25 ธ.ค.63) นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ ผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่  หมู่ 2 ตำบลก้อ  อำเภอลี้  จ.ลำพูน  ทั้งนี้ ได้ตรวจสถานที่ก่อนดำเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ใน 3 หมู่บ้าน โดยมี  คุณพิชญะ สุยะมันอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลก้อ  เป็นผู้ประสานงาน

 

TOP