Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

pll_content_description

               วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 4A อาคารศูนย์ราชการกระทรวงจังหวัดลำพูน  ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน  โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

           ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบประเด็นสำคัญคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา มีข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่า การตรวจแรงงานยังขาดความเข้มข้นและขาดการแสวงหาข้อบ่งชี้พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับจึงทำให้ TIP Report ในปี 2564 มีข้อเสนอแนะกระทรวงแรงงานจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการตรวจคัดกรอง ด้านแรงงานบังคับ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 6/1 เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นกับแรงงานในพื้นที่ต่อไป

       

TOP