Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงานภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดลำพูน

pll_content_description

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงานภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะต่างๆ มาปรับใช้ในการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นแรงงานมีฝีมือ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

     

TOP