Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานลำพูน มุ่งพัฒนาบุคลากรในสังกัด รู้เท่าทันสื่อและเสริมทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

pll_content_description

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ  ในเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อและด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์การตัดต่อคลิปวีดีโอ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำไปปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นางสาวรุจิรา เสนานุช นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

          นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันการสื่อสารมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ต้องสื่อสารข้อมูลข่าวสารออกไปให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของประชาชน จึงจัดการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

TOP