Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง

pll_content_description

   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (13.30 น.) นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมกับคณะทำงานดำเนินการ บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)  เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานในสถานประกอบการหรือโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
   ผลการตรวจ พบแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว และให้คำแนะนำแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในการขอรับ  ใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

TOP