Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

pll_content_description

           เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (17.30 น.) นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมกับคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)  เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานในสถานประกอบการหรือโรงงาน หรืองานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

           ผลการตรวจ พบแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 32 คนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 22 คน และที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว ทั้ง 10 คน และให้คำแนะนำแก่นายจ้างและ   แรงงานต่างด้าวในการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กันยายน 2564 พร้อมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

TOP