Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563

pll_content_description

          นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   ประธาน  แถลงข่าวสถานการณ์   COVID-19 จังหวัดลำพูน  ประจำวันที่  21  เมษายน   2563    มีประเด็นรายงานสถานการณ์  COVID – 19  จังหวัดลำพูน รายงานการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของแพทย์  การใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโรคโควิค -19    โดยโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน  มิติทางสังคมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19  โดยนายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน  โดยนางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร  แรงงานจังหวัดลำพูน  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน

TOP