Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานเมียนมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานเมียนมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)  โดยการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19  การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุข  กรณีพบเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และหากพบว่าจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหัวดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

  

TOP