Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

pll_content_description

วันที่  2  มีนาคม 2563 (09.00 น.) นางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสำเริง ไชยเสน) เป็นประธาน

  

 

TOP