Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4A หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์

053-525-615-6

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 4A

หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : (053) 525 – 615 – 6

โทรสาร : (053) 525 – 616

IP PHONE : 69510

เว็บไซต์ : www.lamphun.mol.go.th

E-mail : [email protected]

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51000

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 A ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

โทรศัพท์ : (053) 525 – 534 , (053) 537 – 701

เว็บไซต์ : www.lpndoe.com

E-mail : [email protected]

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2B ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

โทรศัพท์ : (053) 525-596-98

โทรสาร : (053) 525-596 -98 ต่อ 116

เว็บไซต์ : www.sso.go.th/lamphun

E-mail : [email protected]

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 3A ม. 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

โทรศัพท์ : (053) 525 – 617-8

โทรสาร : (053) 525-541

เว็บไซต์ : http://lamphun.labour.go.th

E-mail : [email protected]

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

129 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

โทรศัพท์ : (053) 537-696-8

โทรสาร : (053) 537-696

เว็บไซต์ : www.dsd.go.th/lamphun

E-mail : [email protected]

 


ติดต่อ : หน่วยงานสำนักงานแรงงาน

www.facebook.com/lpndoee

twitter.com/LamphunMol

[email protected]

TOP