Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 3/2563 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 2/2563 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 1/2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน รายปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 4/2562 ...

รายงานสถานการณ์ไตรมาส 3/2562 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 2/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 1/2562 ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดลำพูน รายปี 2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 4/2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 3/2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ไตรมาส 2/2561 ...

TOP