Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

คณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯออกตรวจบูรณาการคัดกรองสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

pll_content_description

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ประกอบด้วย นายโชติวัฒน์ ธิสารแรงงานจังหวัดลำพูน ,นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน , ผู้แทน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน , ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจบูรณาการคัดกรองสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน 5 แห่ง มีแรงงานได้รับการตรวจและคัดกรองเบื้องต้นเป็นแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 18 คน เป็นคนไทย 16 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 2 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้าย การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยทีมตรวจบูรณาการฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อคดีแรงงานบังคับผ่านกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NationalReferral Mechanism : NRM)

TOP