Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมรับทราบ การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กรอบแนวทางและเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) และผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด ปี 2565 และพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด มีนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

                 

 

TOP