Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (ศปคร.จว.) ครั้งที่ 11/2564

pll_content_description

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลำพูน (ศปคร.จว)  ครั้งที่ 11/2564 ที่ประชุมรับทราบ สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน, สรุปผลการติดตามสถานการณ์ เลิกจ้าง/หยุดกิจการชั่วคราวและการให้ความช่วยเหลือ, รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) ,โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs, แผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, รายงานการฉีดวัคซีน แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในจังหวัดลำพูน, การรายงานผลการปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และแนวทางการดำเนินการ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2564  โดยมี นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน , นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน , นางทิพย์สุดา บาลี ประกันสังคมจังหวัดลำพูน , นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน และนายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุม ในการนี้มีการมอบเกียรติบัตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ณ  ห้องประชุม  2  ชั้น  2ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

TOP