Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/แรงงานต่างด้าว และกำชับให้สถานประกอบการ/นายจ้างไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี

pll_content_description

     

          วันนี้ (24 ธ.ค.63) เวลา 14.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบว่า แรงงานต่างด้าว จำนวน  18 คน แยกเป็นชาย จำนวน 11 คน หญิง จำนวน 7 คน โดยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/แรงงานต่างด้าว กำชับให้สถานประกอบการ/นายจ้างไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี สอบถามถึงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจตามประกาศกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนแจกเอกสารประชาสัมพันธ์สื่อ 3 ภาษาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีการป้องกัน COVID – 19 ด้วยตนเอง

TOP