Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

      วันนี้ (18 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. นางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผ่านระบบ  VDO Conference โดยมี นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

TOP