Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ลำพูน จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Lamphun Safety Cup 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

pll_content_description

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 เวลา 07.45 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ” จป. ลำพูนร่วมใจภักดิ์ สานสังคมปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Lamphun Safety Cup 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 7 คน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การระงับอัคคีภัย การดับเพลิง โดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำปาง การตรวจสุขภาพ การตรวจสภาพรถยนต์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม เค เค ซอคเกอร์ อ.เมือง จ.ลำพูน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน โดยนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับเด็กและเยาวชน

 

TOP