Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานเมียนมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)

pll_content_description

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร  แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา  สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอบ้านธิ จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน  180 คน ผลการตรวจสอบ  แรงงานต่างด้าวทั้ง 180 คน  มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง  ผลการตรวจคัดกรอง โรค COVID-19 เบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย  พบว่า  อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ได้กำชับให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

  

TOP