Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย

pll_content_description

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  นางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร  แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา  สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ร่วมพิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ในงาน ” โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ”  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน  ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานพิธี

 

TOP