Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการส่งเสริมให้ความรู้การมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2565)

pll_content_description

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2565) จัดโดยอาสาสมัครแรงงานตำบลก้อ/กลุ่มเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้ความรู้ประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานงานนอกระบบต้านภัยยาเสพติดและการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีคุณพิชญะ สุยะมัน อาสาสมัครด้านแรงงานตำบลก้อ เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

               

TOP