Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน)

pll_content_description

            วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) เพื่อพิจารณาโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ตามโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   ในการนี้ นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย   นางสาววรัญญา  สุทธลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯต่อคณะกรรมการ ก.บ.จ.ลำพูน และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอ   โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และโครงการบัณฑิตแรงงาน  ประจำตำบล  ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

 

 

 

 

 

TOP