Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สรจ.ลำพูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดลำพูน 

pll_content_description

       วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา  09.30 น. นายโชติวัฒน์  ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดลำพูน  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน  ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

 

TOP