Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดลำพูน

pll_content_description

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา  09.30 น. นายโชติวัฒน์  ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดลำพูน        ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

TOP