Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ITA สรจ.ลพ.

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

O9 Social Network
Facebook  
O10

แผนดำเนินงานประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • รายงานประจำปี 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

e – Service

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

478
TOP