Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

1 ธันวาคม 2564

แบบสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

29 กันยายน 2564

แบบสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

29 กันยายน 2564

แบบสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

29 กันยายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

12 กรกฎาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

21 มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

12 พฤษภาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564.

12 พฤษภาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

15 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2563

18 ธันวาคม 2563
TOP