Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

26 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

26 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอนกุมภาพันธ์ 2565

26 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

26 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

8 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

6 มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2564

24 ธันวาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

1 ธันวาคม 2564

แบบสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

29 กันยายน 2564

แบบสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

29 กันยายน 2564

แบบสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

29 กันยายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

12 กรกฎาคม 2564
TOP