Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2563

18 ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม2563

18 ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน 2563

2 ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม 2563

11 กันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2563

21 สิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2563

10 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2563

5 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเเดือนเมษายน 2563

12 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม

7 เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

7 เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม2563

20 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562

20 กุมภาพันธ์ 2563
TOP