Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

pll_content_description

       วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน  ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด  19  ณ บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบกิจการผลิตผ้าม่านส่งออก เลขที่ 76/3 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน และบริษัท ช้าฟเนอร์ อี เอ็ม ซี จำกัด  ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 67 ม.4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยทั้ง 2 แห่ง มีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างภายในโรงอาหาร /เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน  จัดทำบันทึกการเดินทาง on – line  ของพนักงานระหว่างที่พักกับที่ทำงาน พนักงานมีการนั่งเว้นระยะห่างบนรถรับ-ส่งของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อแนะนของกระทรวงสาธารณสุข  ในโอกาสนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนได้มอบชุดเครื่องนอนสำหรับทารกให้แก่ครอบครัวของพนักงานที่คลอดบุตรด้วย

       สำหรับชุดปฏิบัติการออกตรวจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จว.ลำพูน   มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ  โดยมีแผนการออกตรวจทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

TOP